Regulamin Sklepu

 

Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w systemie sprzedaży i przedsprzedaży w sklepie internetowym prowadzonym na stronie internetowej: www.underworldkingdom.com

Sprzedającym jest TUTUCONCEPT SP. Z O.O. z siedzibą ul. Warszawska 16/1, 81-317 Gdynia wpisaną przez SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS: 0000685602, zarejestrowana pod numerem NIP: 5862320107, REGON: 367715306, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Sprzedający dostępny jest pod adresem: ul. Warszawska 16/1, 81-317 Gdynia

Adres email do kontaktu: zamowienia@underworldkingdom.com

1. Definicje

Regulamin – w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym regulaminie dokonuje Zamówienia lub bierze udział w Przedsprzedaży w Sklepie Internetowym. Zwany także: Użytkownik serwisu.

Finansujący Projekt – osoba dokonujące Zamówień na zasadzie Przedsprzedaży. To każdy Użytkownik Serwisu, który dobrowolnie przeznacza środki finansowe na sfinansowanie Projektów prezentowanych przez Sprzedawcę.

Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową.

Usługodawca – podmiot świadczący usługi sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

Przedmiot transakcji – Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Towar – rzecz ruchoma, prezentowana w Sklepie Internetowym, której dotyczy Umowa Sprzedaży.

Przedsprzedaż – realizowany przez Sprzedawcę system sprzedaży oparty na gromadzeniu środków finansowych na Projekt przed jego realizacją.

Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z charakterem sprzedawanych Towarów.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawarta pomiędzy Usługodawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu.

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem: www.underworldkingdom.com za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Towarów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży lub Przedsprzedaży.

Projekt – pomysły lub plany poparte zorganizowanymi działaniami, które zmierzają do pozyskania finansowania na ich realizację.

Opis Projektu – podstrona na stronie www.underworldkingdom.com gdzie opisany został Projekt. Opis zawiera w szczególności datę początku i końca prowadzonej Przedsprzedaży, minimalną kwotę lub minimalną ilość zamówień niezbędnych do rozpoczęcia realizacji Projektu, informacje o kolejnych etapach projektu oraz materiał opisowy i ilustracyjny.

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego.

Sprzedawca – TUTUCONCEPT SP. Z O.O. z siedzibą ul. Warszawska 16/1, 81-317 Gdynia

2. Zasady ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.underworldkingdom.com
 • Złożenie Zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym jest jednoznaczne z potwierdzeniem faktu zapoznania się z niniejszym Regulaminem i akceptacją jego postanowień.
 • Sklep internetowy www.underworldkingdom.com prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet.
 • W ramach wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca w celu realizacji zakupów, Klient powinien dysponować aktywnym kontem poczty elektronicznej (e-mail) oraz urządzeniem podłączonym do sieci Internet.

3. Składanie zamówień

 • Wszystkie ceny podane na stronie internetowej www.underworldkingdom.com są cenami brutto podanymi w złotych polskich. Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.
 • Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową.
 • Zamówienia składane poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, przez cały rok.
 • Zamówienie jest skuteczne, jeśli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail oraz opłaci zamówienie, a przekazane środki zostaną zaksięgowane na koncie Sprzedającego.
 • W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 • Klient w procesie składania zamówienia może wyrazić wolę otrzymania paragonu fiskalnego lub faktury VAT, która może zostać załączona do wysyłanej przesyłki lub przesłana drogą elektroniczną, na wskazany adres e-mail w postaci elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 • W trakcie składania Zamówienia, Klient może wyrazić zgodę na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. W wypadku udzielenia zgody, Klient ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 • Klient może skorzystać z opcji zapamiętania jego danych przez system w celu ułatwienia procesu składania kolejnego Zamówienia. W tym celu Klient powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskania dostępu do swojego konta. Hasło jest ciągiem znaków ustalanych przez Klienta. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient zobowiązany jest do podania skomplikowanego hasła oraz ma obowiązek zachowania je w tajemnicy i chronić przed niepowołanym dostępem osób trzecich ponieważ dostęp do hasła może zagrozić bezpieczeństwu danych Sprzedawcy.
 • Po złożeniu przez Klienta skutecznego Zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź ze sklepu potwierdzającą otrzymanie zamówienia. Brak takiego potwierdzenia może być wynikiem nieprawidłowego działania mechanizmów niezależnych od Sprzedawcy i należy o tym fakcie poinformować Sprzedawcę.
 • Czas rozpoczęcia realizacji zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy podany w potwierdzeniu Zamówienia w przypadku płatności przelewem lub momentem dokonania Zamówienia w przypadku płatności kartą lub wyborem opcji „za pobraniem”.

4. Koszty i termin wysyłki

 • Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia. Sklep poinformuje Klienta niezwłocznie, drogą mailową, o nieprawidłowo wypełnionym formularzu zamówienia, który uniemożliwia dokonanie wysyłki lub może ją opóźnić, jeżeli taką nieprawidłowość będzie w stanie stwierdzić.
 • Towar jest dostarczany za pomocą wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W niektórych przypadkach istnieje możliwość odbioru osobistego Towarów w siedzibie sprzedającego. Dostępne opcje odbioru Towaru opisane są przy zamówieniu i każdorazowo wybierane przez Klienta podczas składania Zamówienia.
 • Przesyłka dostarczona jest zgodnie z terminem podanym przy każdym Towarze na stronach serwisu. Jest to orientacyjny czas dostawy i dotyczy on zamówień z opcją przesyłki „za pobraniem”. Przy wyborze opcji płatności „przelew” lub „płatność kartą lub przelewem online” do czasu podanego na stronach serwisu należy doliczyć czas zaksięgowania środków na rachunku bankowym Sklepu (zwykle 1-2 dni robocze).

5. Płatności

 • Na każdy sprzedany Towar wystawiamy paragon lub imienny dowód zakupu (fakturę).
 • Płatność za zamówiony Towar może nastąpić za pobraniem (przy odbiorze towaru, jeśli opcja taka jest udostępniona przy zakupie danego Towaru), za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych (PayU, PayPal) lub przelewem na konto bankowe Sklepu. Dostępne opcje płatności opisane są każdorazowo podczas składania Zamówienia. Płatność za pobraniem udostępniana jest sporadycznie.
 • Za termin zapłaty uznaje się dzień roboczy w którym kwota zostaje zaksięgowana na koncie Sprzedawcy.

6. Przedsprzedaż

 • Przedsprzedaż pozwala Sprzedającemu na pozyskiwanie środków finansowych na realizację Projektów.
 • Środki finansowe na realizację Projektów wpłacane są przez Finansujących Projekt dobrowolnie i gromadzone przez Sprzedawcę.
 • Sprzedawca zabezpiecza zgromadzone na realizację Projektu środki finansowe do czasu gdy ich ilość odpowiada ilości określonej w Projekcie jako minimum do realizacji Projektu lub do dnia zakończenia zbiórki środków finansowych na realizację Projektu.
 • Kwota minimalna niezbędna do realizacji Projektu podana jest w Opisie Projektu – dla każdego Projektu indywidualnie.
 • Terminy kluczowe dla realizacji Projektu podane są w opisie Projektu – dla każdego Projektu indywidualnie.
 • Minimalny poziom wsparcia finansowego wpłacanego przez Finansujących Projekt opisany jest w Opisie projektu.
 • W zamian za otrzymanie określonego poziomu wsparcia finansowego Sprzedawca zobowiązuje się względem Finansujących Projekt do świadczenia wzajemnego.
 • Środki finansowe na realizację Projektu mogą być wpłacane przez Finansujących Projekt od dnia wystawienia Projektu do ostatniego dnia okresu wskazanego w Opisie Projektu jako okresu niezbędnego na zgromadzenie środków finansowych.
 • Stan realizacji Projektu prezentowany jest stale w Opisie Projektu.
 • Warunkiem realizacji Projektu jest zebranie co najmniej całej zadeklarowanej minimalnej kwoty lub ilości w terminie określonym w Opisie Projektu. W przeciwnym razie dotychczas zebrana kwota środków finansowych zwracana jest Finansującym Projekt.
 • W razie zgromadzenia całej kwoty środków finansowych przed terminem określonym w Opisie Projektu gromadzenie środków jest kontynuowane, aż do osiągnięcia terminu podanego w Opisie Projektu, kiedy to całość zgromadzonych środków finansowych przekazywana jest na realizację projektu.
 • Zwrot środków w przypadku gdy Projekt nie osiągnie określonych w Opisie Projektu wartości granicznych następuje w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia projektu.
 • Gromadzenie środków finansowych przez Operatora odbywa się za pomocą serwisu płatności elektronicznych. Użytkownik serwisu akceptując niniejszy Regulamin jednocześnie oświadcza, iż zapoznał się również z regulaminem serwisu płatności elektronicznych i go akceptuje.
 • Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odwołania, zawieszenia lub przerwania zgromadzenia środków finansowych na rzecz danego Projektu w każdym czasie wedle uznania Sprzedawcy.
 • W przypadku zawieszenia projektu, Sprzedawca może wydłużyć termin zakończenia Projektu opisany w Opisie Projektu.
 • W razie przerwania gromadzenia środków finansowych na dany Projekt, środki dotychczas zebrane zostaną zwrócone Finansującym Projekt w terminie 14 dni roboczych od dnia formalnego przerwania Projektu.
 • Działalność w zakresie Przedsprzedaży nie podlega prepisom ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. 1933, Nr 22, poz. 162 ze zm.).
 • Finansujący Projekt nie może wycofać swojego wsparcia po zakończeniu projektu, ani też w jego trakcie, jeśli projekt przed terminem określonym w Opisie Projektu osiągnął wskazaną minimalną kwotę potrzebną na jego realizację.
 • W przypadku, gdy Finansujący Projekt składa wniosek o anulowanie wsparcia (z wykluczeniem sytuacji pkt. 10. tego paragrafu), Sprzedawca zwraca wpłaconą przez Finansującego Projekt kwotę w całości chyba, że zwrot realizowany jest po upływie 30 dni od daty wpłaty co wynika z kosztów narzuconych przez firmę obsługującą płatności elektroniczne i system płatności, która to firma nie jest związana ze Sprzedawcą, a jej nazwa podana jest w trakcie realizacji wpłaty.

7. Odstąpienie od umowy

 • Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni kalendarzowych (podstawa prawna: art. 34. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta). Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia.
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.
 • Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony Towar należy zwrócić na adres Usługodawcy.
 • Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają: świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 34, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy, usług w zakresie gier i zakładów wzajemnych.
 • Zwrotowi nie podlegają: Towary zakupione z użyciem kuponu rabatowego lub towary nabyte na zasadzie bezgotówkowej chyba, że Konsument pokryje koszty przesyłki zgodnie z realnie poniesionymi przez Sprzedawcę oraz Towary, w których naruszone zostało oryginalne opakowanie lub plomba świadcząca o tym, że towar jest nowy.

8. Procedura reklamacji

 • Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji (jeśli dotyczy) każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Zazwyczaj produkty posiadają gwarancje realizowane bezpośrednio przez autoryzowane punkty serwisowe producentów. Dokładne adresy punktów serwisowych znajdują się na kartach gwarancyjnych dołączanych do produktów oraz/lub na stronach internetowych producentów. Klient może także przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego.
 • Reklamacje należy składać na adres Usługodawcy.
 • Składając reklamację należy dostarczyć na własny koszt do Usługodawcy reklamowany produkt wraz z dowodem zakupu i wypełnionym zgłoszeniem reklamacyjnym.
 • Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 21 dni od dnia złożenia reklamacji. W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta usługodawca naprawi lub wymieni reklamowany Towar na nowy, pełnowartościowy lub zwróci wartość kupionego Towaru jeśli wymiana będzie niemożliwa z winy Sprzedawcy.
 • Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności.
 • Klient traci uprawnienia określone w pkt. 5 niniejszego paragrafu, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.

9. Polityka prywatności

10. Zmiany regulaminu

 • Klienci posiadający konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem korespondencji e-mail, na adres podany podczas rejestracji lub składania zamówienia.
 • Jeżeli w czasie, jaki upłynął od ostatniego logowania nastąpiła zmiana Regulaminu Sklepu, Klient akceptuje lub nie jego postanowienia po zmianach. Dokonywanie zakupów jest równoznaczne z akceptacją ewentualnych zmian regulaminu. W przypadku braku akceptacji warunków Regulaminu, w szczególności po wprowadzeniu jego zmian, zakupy w Sklepie internetowym nie są możliwe.
 • Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia konta w każdym czasie. Konto klient usuwa samodzielnie za pośrednictwem dostępnych w systemie informatycznym opcji.
 • Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian Regulaminu będą realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

11. Postanowienia końcowe

 • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
 • Spory wynikające ze stosowania niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
 • Wszelkie spory strony zobowiązują się rozwiązywać na stopie polubownej i z zachowaniem poufności. Spory nie rozstrzygnięte polubownie rozstrzygać będzie właściwy sąd. Strony zobowiązują się do nie ujawniania szczegółów sporów osobom trzecim.