Regulamin konkursu “Ślad wody”  zwany dalej „Regulaminem”

§ 1. Organizator

1.Organizatorem konkursu „Ślad wody” (dalej „Konkurs”) jest Tutuconcept Sp. z o.o., ul. Warszawska 16/1, 81-317 Gdynia, NIP: 586 2320107.

 

 1. Organizator przeprowadza Konkurs w ramach portalu społecznościowego Facebook http://www.facebook.com (dalej „Serwis Facebook”), za pośrednictwem strony STWORZE” znajdującej się pod linkiem: https://www.facebook.com/stworze/ (dalej „Strona Konkursowa”)

 

 1. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z podmiotami będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.
  4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.)
  5. Organizator oświadcza, że dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora będą wykorzystywane tylko w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
  6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 , 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).§ 2. Warunki uczestnictwa w Konkursie1.Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  2. W konkursie mogą brać udział wszystkie osoby fizyczne, będące konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, przebywające na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, które są osobami pełnoletnimi lub posiadającymi pełną zdolność do czynności prawnych.
  3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, a także członkowie najbliższych rodzin tych osób. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa, rodziców, małżonków, krewnych i powinowatych drugiego stopnia i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
  4. W Konkursie mogą brać udział osoby posiadające swoje konto osobiste w serwisie Facebook, założone i prowadzone zgodnie z regulaminem serwisu Facebook (dalej „Profil”). Dane zawarte na Profilu muszą być prawdziwe i zgodne z rzeczywistością.
  5. Udział w Konkursie i udostępnienie związanych z udziałem danych jest całkowicie dobrowolne.
  6. Osoby spełniające opisane powyżej wymagania uczestnictwa w Konkursie, mogą przystąpić do Konkursu. Przystąpienie do konkursu następuje z chwilą zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i zaakceptowania go.

Osoba, która przystąpiła do Konkursu jest związana warunkami niniejszego Regulaminu (dalej „Uczestnik”).

§ 3. Zasady i przebieg Konkursu

1.Konkurs trwa od 01.07.2019 do 10.07.2019 do godziny 00:00
2. Zadaniem w konkursie jest: napisanie recenzji książki “Ślad wody” Magdaleny Zawadzkiej – Sołtysek i umieszczenie jej wraz ze zdjęciem książki na Stronie Konkursowej https://www.facebook.com/stworze/ w miejscu: posty innych użytkowników, w terminie do 10.07.2019 do godziny 00:00 Po zakończeniu trwania Konkursu zwycięzców Konkursu wybierze komisja powołana przez Organizatora (dalej: „Komisja”).
3. Przy ocenie nadesłanych recenzji Komisja weźmie pod uwagę zgodność pracy z tematem oraz jej oryginalność i kreatywność. Decyzje Komisji są ostateczne.
4.Zwycięzcy konkursu ogłoszeni zostaną w dzień roboczy następujący po zakończeniu obrad Komisji, maksymalnie 8 dni po zakończeniu trwania konkursu.
5. W konkursie przewidziano nagrody dla 3 osób.

 1. Nagrodę można uzyskać jeden raz podczas trwania Konkursu.§ 4. Nagrody1.Nagrodami w Konkursie są:

1 – 3 miejsce – bransoletka z tradycyjnym haftem o wartości 45 zł

 1. O przyznaniu nagrody Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora za pośrednictwem Serwisu Facebook lub za pośrednictwem wiadomości e-mail podanej przez Uczestnika na jego Profilu.
  3. Zdobywcy Nagród będą proszeni przez Organizatora o podanie następujących danych: a. imię i nazwisko b. adres zamieszkania c. numer telefonu.
  4. Warunkiem wydania Nagrody, jest wysłanie przez Uczestnika odpowiedzi zwrotnej do Organizatora, w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości z informacją o przyznaniu nagrody.
  5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku:
  a) podania danych adresowych po upływie wyznaczonego terminu,
  b) niepodania danych adresowych w wyznaczonym terminie,
  c) podania błędnych, niepełnych danych adresowych,
  d) nastąpienia zmiany danych adresowych Uczestnika, o których Organizator nie został należycie poinformowany. Do wszystkich przypadków stosuje się 7 dniowy termin.
  6. Uczestnik traci prawo do Nagrody w przypadku złamania któregokolwiek punktu z niniejszego Regulaminu, a w wypadku ujawnienia faktu złamania Regulaminu po doręczeniu Nagrody, Uczestnik jest obowiązany do jej zwrotu.
  7. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo przeznaczenia nieodebranych nagród na inne cele Organizatora.
  8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany nagród w czasie trwania Konkursu na inne, jednakże z zastrzeżeniem, że zmiana taka nie wpłynie na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie, a w szczególności, że nie obniży wartości lub jakości pierwotnie przyrzeczonej nagrody.
  9. W przypadku niemożności przyznania przez Organizatora pierwotnie deklarowanej nagrody, Uczestnik w porozumieniu z Organizatorem może żądać przyznania nagrody tego samego rodzaju i o tej samej wartości co pierwotnie przyrzeczona przez Organizatora, nie może jednak żądać zamiany nagrody na ekwiwalent pieniężny.
  10. Uczestnik nie może przenieść prawa do nagrody na osobę trzecią.
  11. Uczestnik może zrzec się prawa do nagrody.
  12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a także innych podmiotów niezależnych od Organizatora.
  13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowość i terminowość doręczenia przesyłki wysyłanej w imieniu Organizatora w związku z prowadzeniem Konkursu.
  14. Uczestnik zobowiązuje się pokryć koszty związane z uzyskaniem nagrody, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 68 i art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 1991 Nr 80 poz. 350 z późn. zm.).
  15. Nagrody zostaną przesłane Uczestnikom firmą kurierską, na adres podany przez Zwycięzcę.§ 5. Prawa i obowiązki Uczestników1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać niniejszego Regulaminu.
  2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Konkursu mogą skutkować wykluczeniem Uczestnika Konkursu z udziału w nim.
  3. Niedopuszczalne jest podejmowanie przez Uczestników działań sprzecznych z prawem, sprzecznych z zasadami współżycia społecznego, uznanych powszechnie za naganne moralnie, społecznie niewłaściwe lub naruszających zasady etykiety.
  4. Adresatem informacji wysyłanych przez Uczestników jest wyłącznie Organizator Konkursu, a nie Serwis Facebook. Informacje te, zostaną wykorzystane jedynie w celu przeprowadzenia Konkursu zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie.
  5. Zgłoszenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez jej autora regulaminu konkursu oraz z przekazaniem na rzecz organizatorów Konkursu (Tutuconcept Sp. z o.o.) autorskich praw majątkowych (licencji niewyłącznej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych) do przysłanej recenzji i zdjęcia, co oznacza zgodę na jego publikację w prasie, serwisach internetowych i na stronach internetowych Tutuconcept Sp. z o.o. .oraz Underworld Kingdom, bez dodatkowego wynagrodzenia. Przysyłając pracę uczestniczka/uczestnik konkursu oświadcza, że nadesłany utwór jest jej/jego autorstwa i nie zawiera wad prawnych oraz że autor odpowiada finansowo za wszelkie potencjalne roszczenia z tytułu naruszenia praw osób trzecich.§ 6. Prawa i obowiązki Organizatora1.Organizator zobowiązuje się powiadamiać Uczestników o przebiegu konkursu na Stronie Konkursowej, a w szczególnych przypadkach lub przypadkach określonych niniejszym Regulaminem poprzez wiadomość wysłaną Użytkownikowi w ramach Serwisu Facebook lub za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej udostępnionego przez Użytkownika na swoim Profilu.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, a w skrajnych przypadkach do blokowania uczestnictwa w Konkursie tych Uczestników, którzy naruszają postanowienia niniejszego Regulaminu, a w szczególności:
  a) biorą udział w Konkursie z użyciem fikcyjnego konta w Serwisie Facebook,
  b) biorą udział w Konkursie z wykorzystaniem więcej jak jednego konta w Serwisie Facebook,
  c) prowadzą działania sprzeczne z prawem, z dobrymi obyczajami, a w szczególności, gdy godzą swym zachowaniem w interesy osób trzecich,
  d) prowadzą działania co do których zajdzie uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Konkursu,
  e) prowadzą działania naruszające uzasadnione interesy Organizatora lub godzą w jego wizerunek.
  f) zajdzie podejrzenie oszustwa lub próby manipulacji aplikacją konkursową Decyzja Organizatora Konkursu w tym zakresie jest ostateczna.
  3. W przypadku zaistnienia siły wyższej lub innego zdarzenia, na które Organizator nie ma wpływu, Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia, skrócenia, zawieszenia, przerwania lub odwołania Konkursu. W takim przypadku Organizator poinformuje Uczestników o powodach zaistniałych zmian i zaproponuje inną formę Konkursu, która nie pogorszy dotychczasowych warunków uczestnictwa, a w szczególności nie będzie oferować nagrody o mniejszej wartości lub gorszej jakości jak pierwotnie przyrzeczona.
  4. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za:
  a) ewentualne problemy techniczne, w szczególności związane z działaniem dostawców usług internetowych, które mogłyby mieć wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie,
  b) połączenia internetowe, w szczególności za przerwanie, zawieszenie lub zniekształcenie takiego połączenia mogących spowodować stratę lub zniszczenie treści przesłanych do Serwisu Facebook drogą elektroniczną,
  c) jakichkolwiek problemów wynikających z działania Serwisu Facebook,
  d) szkody, jakie mogą wystąpić w systemach komputerowych Uczestników w związku z interakcjami z Serwisem Facebook,
  e) sposób, w jaki Uczestnicy korzystają z udostępnionej im w Serwisie Facebook powierzchni wirtualnej, ani za jakiekolwiek wynikłe z tego skutki i szkody spowodowane wpływem treści umieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Facebook,
  f) naruszenie przez Uczestników praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich. Jakiekolwiek roszczenia Uczestników z tytułu powyższych są wyłączone.
  5. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za: zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych w tym siły wyższej.
  6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do korzystania z konta w Serwisie Facebooku.
  7. Organizator nie ponosi innej odpowiedzialności wobec Uczestników Konkursu za wyjątkiem tych jej form, które są wyraźnie wymienione w Regulaminie.§ 7. Reklamacje1.Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu na adres Organizatora, z dopiskiem: Malowanie Figurek.  2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
  3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
  4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca.
  5. Uczestnik zostaje powiadomiony o decyzji Organizatora listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
  6. Wszelkie roszczenia z tytułu Konkursu zgłoszone po upływie terminu określonego w ust. 1 nie będą rozpatrywane.

  § 8. Postanowienia dotyczące niniejszego Regulaminu

  1.Wszelkie informacje o Konkursie zawarte w jakichkolwiek materiałach promocyjnych i reklamowych mają jedynie charakter pomocniczy. Informacjami wiążącymi są postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. Niniejszy Regulamin jest dostępny w przez cały okres trwania Konkursu na stronie internetowej underworldkingdom.com
  3. Regulamin Konkursu jest ponadto dostępny do wglądu w siedzibie Organizatora.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian Regulaminu Konkursu z ważnych powodów, w każdym czasie, w szczególności do przedłużenia, skrócenia lub zawieszenia Konkursu.
  5. Organizator zobowiązuje się, że w przypadku zmian w Regulaminie, zamiany te nie będą naruszać praw już nabytych przez Uczestników oraz nie będą pogarszać warunków Konkursu.
  6. W przypadku zmian w Regulaminie, Organizator poinformuje o tym fakcie Uczestników umieszczając odpowiednie informacje na Stronie underworldkingdom.com

 2. Regulamin w wersji zmienionej obowiązuje od momentu opublikowania                                                                                                        § 9. Postanowienia końcowe
 3. 1.Zarówno Uczestnicy Konkursu jak i Organizator będą dążyć do rozwiązywania wszelkich sporów powstałych na tle Regulaminu Konkursu w sposób ugodowy, na drodze negocjacji.
  2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.
  3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem Uczestnika do wysokości wartości przyznanej mu nagrody.
  4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych ustaw.
  5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.